De vrijstelling op de roerende voorheffing geldt enkel voor door de FSMA erkende platformen, zoals WinWinner. De vrijstelling van roerende voorheffing kan enkel voorkomen bij een crowdlening.

Verder moet rekening gehouden worden met de voorwaarden van:
(1) de onderneming
(2) de lening
(3) de investeerder

De onderneming
is maximum 48 maanden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of in een gelijksoortig register in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER)
beantwoordt aan de definitie van kleine vennootschap (de fiscale definitie)
overschrijdt voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan een van volgende criteria: (1) jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50 werknemers; (2) jaaromzet, exclusief btw: € 9.000.000; (3) balanstotaal: € 4.500.000

Wij vermelden steeds in de leningsvoorwaarden die je moet accepteren of de onderneming al dan niet aan deze voorwaarden voldoet.

De lening
de intrest wordt jaarlijks betaald aan de investeerder
loopt minstens 4 jaar lang
dient niet als herfinanciering van een andere lening

De investeerder
is een natuurlijke persoon. Bij een lening tussen Belgische vennootschappen ontvangt de leninggever een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.
sluit de lening voor minimaal 4 jaar af

Deze voorwaarden tellen vanaf het moment dat de crowdlening afgesloten wordt. De vrijstelling kan worden aangevraagd via de belastingaangifte.

Let op: op de intresten die jaarlijks worden ontvangen uit deze leningen (van minimaal 4 jaar) moet geen roerende voorheffing betaald worden op de eerste schijf van € 9.965 per jaar (door indexering is dit € 15.860 voor aj. 2021).

Wat is roerende voorheffing?
Wat is vrijstelling van roerende voorheffing?
Hoe vraag ik vrijstelling van roerende voorstelling aan?
Hoe vraag ik als ondernemer vrijstelling van roerende voorheffing aan?
Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!