We sommen de risico's hier even kort op. Onder de opsomming vind je een uitgebreide uitleg per onderwerp.

Risico op het geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of het niet behalen van het verwachte rendement
Het vermogen van de onderneming om terug te betalen kan beperkt zijn
Achtergestelde leningen bieden geen zekerheden
Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid
Vervroegde terugbetaling
Inflatie- en renterisico
De leningen zijn niet verhandelbaar
Fiscaliteit
Geen prospectus

Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement
Door een leningsovereenkomst te sluiten lenen beleggers geld aan een kredietnemer. De kredietnemer verbindt zich tot de betaling van rente op jaarlijkse basis en tot de terugbetaling van de hoofdsom op de vervaldag. In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de kredietnemer, is het mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet te behalen.

Het vermogen van de onderneming om terug te betalen kan beperkt zijn
Het vermogen van de kredietnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van de kredietnemer op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de kredietnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening voorzien niet in een beperking voor de kredietnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de kredietnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de kredietnemer verhogen.

Achtergestelde lening zonder zekerheden
De verbintenissen van de kredietnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn, zowel ten aanzien van al de bestaande als van alle toekomstige schulden van de kredietnemer. Deze achterstelling geldt enkel voor de hoofdsom en niet van de interesten.
Daardoor verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. De beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de kredietnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die hen enige voorrang verlenen ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de winwinlening niet kan terugbetalen).

Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid
Slechts in een beperkt aantal gevallen, zoals omschreven in de overeenkomst (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de kredietnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten), kan de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de kredietnemer. Dat verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen.

Vervroegde terugbetaling
De aangeboden lening kan vervroegd worden terugbetaald door de kredietnemer door een eenmalige storting van het openstaande saldo in hoofdsom en interest. In geval van een vervroegde terugbetaling is de kredietnemer geen bijkomende kosten of vergoedingen verschuldigd aan de belegger. Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van een vervroegde terugbetaling van de lening, is het mogelijk dat de belegger niet in staat is om het terugbetaalde bedrag te herinvesteren aan een rendement dat vergelijkbaar is met het rendement dat overeenkomt met het rendement van de verstrekte lening.

Inflatierisico en renterisico
Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijke rendement van een investering in een lening neemt af door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn.
Indien de inflatievoet overeenkomt met of hoger is dan de nominale opbrengst van de lening, is het eigenlijke rendement gelijk aan nul of zal het eigenlijke rendement negatief zijn.
Een belegging in een lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.

Geen verhandelbaarheid
De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Hun belegging is dus geen liquide, verhandelbare belegging.

Fiscaliteit
Aan bepaalde leningen zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden (bijvoorbeeld de winwinlening). De beleggers moeten zich er echter bewust van zijn dat het niet naleven van de voorwaarden en strikte formaliteiten van de toepasselijke wetgeving kunnen leiden tot het verlies van de fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels eventueel een negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn/haar beleggingen.

Geen prospectus
Er wordt geen prospectus opgemaakt voor de uitgifte van leningen op het platform. Indien wettelijk vereist wordt evenwel een informatienota opgesteld over de uitgifte en gepubliceerd op de website van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Deze wordt niet gecontroleerd of goedgekeurd door de FSMA.

Wat als het toch fout loopt met de winwinlening?
Hoe kan je het risico zo veel mogelijk beperken?
Hoe worden projecten gescreend?
Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!