Van 30% belastingen naar 0% belastingen op interesten
Op interesten van leningen die je ontvangt als kredietgever (investeerder) worden belastingen geheven: de Roerende Voorheffing.

In normale gevallen is deze Roerende Voorheffing 30% op de interesten.
Die belasting wordt automatisch ingehouden door de kredietnemer (de ondernemer).
Jij zal dus in dat geval als investeerder 70% van het rendement overhouden.

Aangezien WinWinner vergund is als alternatief financieringsplatform bij de FSMA kan onder bepaalde voorwaarden een [Vrijstelling van de Roerende Voorheffing](https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vrijstelling-van-roerende-voorheffing-op-interesten-van) gevraagd worden.

Daardoor hou je als investeerder 100% van het rendement over, in plaats van 70%.

De voorwaarden voor een vrijstelling op de roerende voorheffing:

De vrijstelling op de roerende voorheffing geldt enkel voor door FSMA erkende platformen, zoals WinWinner.

Verder moet rekening gehouden worden met de voorwaarden van de kredietnemer, het krediet, en de kredietgever.

De kredietnemer (de onderneming)
is maximum 48 maanden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of in een gelijkaardig register in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER)
beantwoordt aan de definitie van kleine vennootschap

en overschrijdt voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van volgende criteria:
jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50 werknemers
jaaromzet, exclusief btw: € 9.000.000
balanstotaal: € 4.500.000

In de leningsvoorwaarden die je accepteert bij een investering vermelden wij of de onderneming voldoet aan deze voorwaarden.

Het krediet
de intrest wordt jaarlijks betaald
loopt minstens 4 jaar lang
dient niet als herfinanciering van een andere lening

De kredietgever (de investeerder)
is een natuurlijk persoon
sluit de lening voor minimaal 4 jaar af

Let op: Op de intresten die jaarlijks worden ontvangen uit deze leningen (van minimaal 4 jaar) moet geen roerende voorheffing worden betaald op de eerste schijf van € 9.965 per jaar (door indexering is dit € 15.860 voor aj. 2021).

Vrijstelling aanvragen via belastingaangifte

De kredietgever die een lening verstrekt moet in zijn aangifte personenbelasting (vak XIV rubriek D) vermelden hoeveel kredieten hij via een crowdfundingplatform heeft gesloten die in aanmerking komen voor de vrijstelling. Daarnaast is de kredietgever verplicht om de intresten die de globale leningsschijf van 15.630 EUR (a.j. 2020) overstijgen, aan te geven als er hierop geen roerende voorheffing werd ingehouden!

Belastingaangifte in VAK XIV

Wanneer de inkomsten niet worden aangegeven, kan de aanslag alsnog gevestigd worden (verhoogd met nalatigheidsintresten) gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Deze termijn kan worden verlengd tot 7 jaar ingeval er sprake is van bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden. Het bewijs van het bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden dient door de Administratie geleverd te worden.

Welke bewijsstukken moet ik hebben?
De startende ondernemingen (kredietnemer) moeten vanaf het jaar dat volgt op het jaar waarin de beoogde lening werd afgesloten, jaarlijks vóór 31 maart een document opstellen dat:
het bedrag vermeldt van de gedurende het vorige jaar betaalde interesten;
bevestigt of de onderneming al dan niet gedurende het volledige voorafgaande jaar of, indien de lening in de loop van het voorafgaande jaar werd afgesloten, gedurende het volledige gedeelte van dat jaar vanaf de datum waarop de lening werd afgesloten, voldeed aan bepaalde
voorwaarden (zoals hierboven vermeld).

Dit document moet vóór 31 maart van elk jaar vanaf het jaar dat volgt op het jaar waarin de beoogde lening werd afgesloten worden bezorgd aan de kredietgever en een afschrift moet hiervan worden bezorgd aan de Administratie. Vanaf 1 januari 2020 kan dit afschrift nog enkel elektronisch worden bezorgd aan de taxatiedienst waarvan de kredietnemer afhangt.

De kredietgever moet zijn exemplaar van de bedoelde documenten ter beschikking houden van de Administratie en, in voorkomend geval, voorleggen.
Bij verdere vragen en/of opmerkingen, aarzel niet contact op te nemen via info@winwinner.be.
Was dit artikel behulpzaam ?
annuleren
Dank je wel !