Er zijn twee mogelijke scenario’s die onderstaand kort worden besproken.

De mogelijkheid bestaat dat de ondernemer niet in staat is om een aflossing te doen op het vooropgestelde moment. Bijvoorbeeld door een cash te kort (in een situatie zoals corona), dit kan evenwel tijdelijk zijn. Er kan, bij wederzijdse toestemming, een uitstel van het af te lossen kapitaal worden gevraagd. Belangrijk is dat het uitstel niet langer dan één jaar mag bedragen. Dit heeft voor jou als investeerder geen enkele impact op het fiscaal voordeel indien er faling zou zijn. De ondernemer dient wel de roerende voorheffing door te storten aan de dienst Roerende Voorheffing.

De tweede mogelijkheid doet zich voor wanneer de onderneming permanent de lening niet kan terugbetalen (door bijvoorbeeld een faillissement) of gedurende meer dan 3 maanden nalaat om de aflossingen van de lening te betalen, dan kan de investeerder de lening vervroegd opeisbaar stellen door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de onderneming. In deze brief vraagt hij/zij tot betaling van het af te lossen kapitaal + 70% van het intrestbedrag. Krijgt de kredietgever daar geen antwoord op binnen de twee weken dan stuurt hij/zij opnieuw een aangetekend schrijven (met ontvangstbewijs) met de vraag tot volledige opeisbaarstelling van het kapitaal. Krijgt de kredietgever twee weken daarna geen antwoord dan mag de kredietgever de winwinlening schrappen via de website van PMV "met fiscaal voordeel". Op deze manier kan de kredietgever 40% recupereren van het verloren gegane kapitaal. De bewijsmiddelen zijn de aangetekende schrijven evenals de schrappingsbrief die de kredietgever van PMV ontvangt na de online schrapping.

Als blijkt dat de onderneming de lening (geheel of gedeeltelijk) niet zal kunnen terugbetalen, kan de schrapping van de winwinlening bij PMV worden aangevraagd. Het bedrag van de hoofdsom dat definitief verloren ging, kan voor 40% (voor winwinleningen afgesloten in de periode 15/03/2020 - 31/12/2021) worden gerecupereerd door middel van een belastingkrediet.

Wat zijn de risico's?
Hoe kan je het risico zo veel mogelijk beperken?
Was dit artikel behulpzaam ?
annuleren
Dank je wel !