De winwinlening is razend populair en aantrekkelijk als investeringsmiddel door de fiscale voordelen.

Maar omdat het een vrij complex investeringsmiddel is, komen er natuurlijk veel vragen bij kijken.
Hieronder vind je een overzicht van die belangrijkste vragen.

Wat is de winwinlening?
De winwinlening is een fiscale maatregel van de Vlaamse overheid om particulieren aan te moedigen om geldmiddelen ter beschikking te stellen aan kleine en middelgrote ondernemingen.

Wie via de winwinlening geld leent aan een Vlaamse kmo, krijgt naast een jaarlijkse rente ook een jaarlijks belastingkrediet. Aan de winwinlening is ook een waarborg van 40% gekoppeld indien de kredietnemer het ontleende bedrag niet kan terugbetalen. Deze waarborg van 40% is van toepassing op winwinleningen afgesloten tussen 15 maart 2020 en 31 december 2021, als extra steunmaatregel tegen de economische impact van de coronacrisis. Vroeger bedroeg deze waarborg 30%.

Een kredietnemer kan via de winwinlening een bedrag tot €300.000 ontlenen, met een maximum van €75.000 per kredietgever.

Investeren als particulier in Vlaamse kmo's
Looptijd van 5-10 jaar
Max. 1,75% rente
Jaarlijks belastingkrediet van 2,5%
Tot €75.000 per kredietgever
Eenmalig belastingvoordeel van 40% op openstaand bedrag bij falen (voor winwinleningen afgesloten in de periode 15/03/2020 - 31/12/2021)

De voorwaarden voor kredietgevers (de investeerders)
Op de datum waarop de winwinlening gesloten wordt, moet de kredietgever voldoen aan de volgende voorwaarden:
hij/zij moet een natuurlijk persoon zijn die deze lening afsluit buiten het kader van zijn/haar handels- of beroepsactiviteiten;
deze natuurlijke persoon moet in het Vlaamse Gewest zijn gevestigd;
mag geen werknemer zijn van de kredietnemer;
als de kredietnemer een zelfstandige is, dan mag de kredietgever niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn;
als de kredietnemer een rechtspersoon is, kan de kredietgever geen aandeelhouder (aandeelhouders met <5% aandelen wel toegelaten) zijn van die rechtspersoon, noch benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of een vergelijkbaar mandaat binnen die rechtspersoon. Evenmin mag de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de kredietgever aandeelhouder zijn of benoemd zijn of optreden als zaakvoerder, bestuurder of een vergelijkbaar mandaat binnen de kredietnemende onderneming.

Wat als het fout loopt?
Indien de onderneming de lening niet kan terugbetalen (door bvb. faillissement, stopzetten van de activiteit, edm.) of gedurende meer dan 3 maanden nalaat om de aflossingen van de lening te betalen, kan de kredietgever de lening vervroegd opeisbaar stellen (door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de onderneming).

Indien effectief blijkt dat de onderneming de lening (geheel of gedeeltelijk) niet zal kunnen terugbetalen, kan de schrapping van de winwinlening worden aangevraagd bij PMV. Het bedrag van de hoofdsom dat definitief verloren is gegaan, kan voor 40% (voor winwinleningen afgesloten in de periode 15/03/2020 - 31/12/2021) worden gerecupereerd door middel van een belastingkrediet.

Hoe kan ik een winwinlening aanvragen?
De winwinlening moet worden vastgesteld in een onderhandse akte, opgesteld aan de hand van een akte en aflossingstabel. De akte en aflossingstabel moeten in 3 exemplaren worden opgesteld, waarvan één bestemd is voor elke partij, en één exemplaar moet worden bezorgd aan Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

Binnen 3 maanden nadat de winwinlening gesloten is, bezorgt de kredietgever één van de exemplaren van de ondertekende akte en aflossingstabel aan PMV, die op zijn beurt binnen de maand na ontvangst van deze akte nagaat of aan alle voorwaarden is voldaan.

Indien dit zo is gaat PMV over tot registratie van de akte. De registratie bestaat uit het toekennen van een nummer aan de winwinlening en het opnemen van de lening in een register.

Binnen een week na registratie van de akte zal PMV de kredietgever schriftelijk op de hoogte brengen van de registratie.

WinWinner staat in voor de volledige administratieve opvolging van de winwinleningen die via het platform verlopen.

Moet ik belastingen betalen op het rendement dat ik ontvang via de winwinlening?
Van de interest die je van de onderneming ontvangt, wordt zoals bij andere inkomsten van kapitalen en roerende goederen nog 30% roerende voorheffing afgehouden.
Deze roerende voorheffing wordt door de onderneming betaald.

Bij een interest van 1,75% ontvang je dus uiteindelijk 1,225% netto interest.
Het totale jaarlijkse nettorendement inclusief 2,5% belastingkrediet is dus 3,725%.

Wat betekent de 40% waarborg bij de winwinlening?
Als de ondernemer de winwinlening niet kan terugbetalen wegens een faillisement, onvermogen, vrijwillige of gedwongen ontbinding, kan je een schrapping van de lening vragen bij de overheid via de instantie PMV. Als de winwinlening geschrapt wordt, kan het bedrag van de hoofdsom dat definitief verloren is gegaan voor 40% (voor winwinleningen afgesloten in de periode 15/03/2020 - 31/12/2020) gerecupereerd worden door middel van een belastingkrediet.
Was dit artikel behulpzaam ?
annuleren
Dank je wel !