Artikelen over: Investeerders

Wat bij een betalingsachterstand?

De investeerder van zowel winwin-, crowd- als converteerbare lening zal slechts uitbetaald worden nadat alle andere schulden, bestaand of toekomstig, zijn voldaan en in de mate dat er nog iets overblijft.

Indien de ondernemer in gebreke blijft om enige betaling in het kader van de overeenkomst te verrichten conform de bepalingen van de overeenkomst, zal die ondernemer op dergelijke achterstallige betaling een interest verschuldigd zijn tegen een interestvoet van 10% per jaar te rekenen vanaf de datum waarop de betaling diende te gebeuren tot op de datum van betaling van de achterstallige som.

De investeerder zal gerechtigd zijn om, middels aangetekend schrijven aan de ondernemer, de lening integraal en met onmiddellijke ingang opeisbaar te stellen, indien één van de volgende situaties zich voordoet:
faillissement, kennelijk onvermogen of vrijwillige of gedwongen ontbinding en vereffening van de kredietnemer.
achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van het leningsbedrag of de vervallen rente.

Coronaregel (enkel bij de winwinlening):
De ondernemingen kunnen genieten van een verlenging van twee jaar voor de leningen die aflopen in 2020, met het behoud van het jaarlijks belastingkrediet (2,5%).

Wat zijn de risico's?
Hoe kan je het risico zo veel mogelijk beperken?
Wat als het toch fout loopt met de winwinlening?

Bijgewerkt op: 21/09/2021

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!